Algemene voorwaarden Mijn Wijk Soortenrijk.

Mijn Wijk Soortenrijk wil transparant zakendoen met de klant en vertrouwt erop dat in goed contact alles op te lossen is. Wij vragen dan ook altijd contact op te nemen met info@mijnwijksoortenrijk.nl

 

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de verkoop van biodiversiteitsboxen en geleverde diensten en waarop het bedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft gesteld.

Artikel 2: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het bedrijf: Mijn Wijk Soortenrijk wat de biodiversiteitboxen levert respectievelijk diensten levert zoals opgenomen op de webshop of in de offerte van het bedrijf Mijn Wijk Soortenrijk.
 2. De klant: degene die een product heeft gekocht of dienst afneemt.
 3. De biodiversiteit box zoals weergegeven in de webshop van Mijn Wijk Soortenrijk.nl en de geactualiseerde producten.
 4. De dienst: het totaal van de tussen de klant en het bedrijf overeengekomen diensten en eventueel geleverde materialen.
 5. Perceel: Elk roerend of onroerend goed, gedeelte of samenstel daarvan, waarop de dienst betrekking heeft.
 6. Adviseur: Persoon die in opdracht van het bedrijf gemachtigd is een aanbieding te doen/dienst te leveren.
 7. Webshop: de op de website Mijnwijksoortenrijk.nl opgenomen webwinkel.
 8. Diensten: het geheel van met de klant overeengekomen de te leveren adviezen en met de klant overeengekomen producten (niet zijnde stoffelijke zaken) zoals teksten, foto’s, marketinguitingen, ontwerpen enz.
 9. Koopovereenkomst: Overeenkomst tussen klant en bedrijf waarbij een dienst, al dan niet met bijbehorende appendages en accessoires door het bedrijf aan de klant zal worden geleverd. De koopovereenkomst van de biodiversiteit box ontstaat door het invullen door de klant van de gevraagde gegevens c.q. door de bestelling van de klant op de webshop en de hierbij door de kant gekozen leveringsvoorwaarden en op de website door het bedrijf genoemde leveringsvoorwaarden en retourvoorwaarden.

Artikel 3: De aanbieding

 1. De aanbieding voor een dienst wordt schriftelijk en in tweevoud gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. De aanbieding wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende één maand na dagtekening. Op iedere aanbieding zijn de navolgende leden van dit artikel van toepassing.
 2. De aanbieding omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, diensten en eventueel de te leveren materialen. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de klant mogelijk te maken.
 3. In de aanbieding staan tenminste vermeld het tijdstip waarop c.q. de periode waarin met de werkzaamheden/ diensten begonnen kan worden en vermeld de duur van de werkzaamheden/ diensten.
 4. De aanbieding geeft inzicht in de aanneemsom die voor de werkzaamheden/ diensten wordt gevraagd.
 5. De aanbieding vermeldt de betalingswijze.
 6. De van de aanbieding uitmakende tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, teksten, audiovisuele producten en berekeningen, die door het bedrijf of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van het bedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld en getoond worden met het oogmerk een vergelijkbare aanbieding te verkrijgen. Zij mogen ook niet door de klant of een derde worden vermenigvuldigd.
 7. Als geen gebruik wordt gemaakt van de aanbieding dienen de bij de aanbieding behorende bescheiden, op verzoek van het bedrijf, binnen veertien dagen aan haar te worden toegezonden.
 8. Als het bedrijf bij de uitvoering van de werkzaamheden/ diensten gebruik wil maken van (opslag)ruimte van de klant, dient hij dit in de aanbieding te vermelden.
 9. De aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 10. Bij aankoop van een biodiversiteit box of product van de webshop Mijn Wijk Soortenrijk zijn de aankoopvoorwaarden duidelijk bij de producten op de webshop vermeld. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op koop van een biodiversiteit box of producten van de webshop.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst voor het afnemen van een dienst komt tot stand door aanvaarding van de aanbieding door de klant.

De koop van een biodiversiteit box of product van de webshop komt tot stand door vooruitbetaling.

Artikel 5: Verplichtingen van het bedrijf.

1.Het bedrijf zal de diensten goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht in principe binnen de normale werktijden van het bedrijf, tenzij anders is aangegeven. Het bedrijf zal de biodiversiteit box en/of producten van de webshop op de afgesproken wijze afleveren aan de klant. Afhankelijk van het seizoen en zoals aangegeven in de webshop kan de inhoud van de biodiversiteit box wijzigen.

 1. Het bedrijf neemt bij de uitvoering van de dienst(en) de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht. Het bedrijf levert producten die voldoen aan de op deze producten zijnde voorschriften.
 2. Het bedrijf is verplicht de klant te wijzen op:

3.1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden/diensten;

3.2. Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;

3.3. Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waarop de werkzaamheden worden verricht/diensten betrekking op hebben;

3.4. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen, locatie of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden/diensten aan het bedrijf openbaren en het bedrijf ter zake deskundig moet worden geacht.

3.5. Het bedrijf draagt er zorg voor dat de werkzaamheden/ diensten worden verricht door daartoe bevoegde personen.

3.6. Het bedrijf vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van haar werkzaamheden/ diensten zijn toegebracht en te wijten zijn aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bedrijf zelf dan wel van haar ondergeschikten of van andere door haar bij de uitvoering van de werkzaamheden/ diensten ingeschakelde hulppersonen.

 1. Eventuele gebreken aan de producten, die te herleiden zijn tot de toeleverancier zullen door het bedrijf worden verhaald op deze toeleverancier.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

 1. De klant stelt het bedrijf in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten/ diensten te leveren.
 2. De klant zorgt ervoor dat het bedrijf tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, en ook de door haar voor de werkzaamheden te verschaffen gegevens.
 3. De klant verschaft het bedrijf de benodigde toegang tot het (on)roerend goed en perceel aan het bedrijf.
 4. De klant draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte. 5. De klant dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en / of levering, die niet tot de werkzaamheden van het bedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van het bedrijf daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertragingen, als in dit lid bedoeld, ontstaan, dient de klant het bedrijf hiervan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang van de werkzaamheden/ diensten wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, dient de klant de daarmee voor het bedrijf verband houdende schade te vergoeden indien deze de klant kan worden toegerekend.
 6. Als de voortgang van de werkzaamheden/ diensten wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is en hieruit voor het bedrijf schade voortvloeit, dient de klant deze schade te vergoeden indien deze hem kan worden toegerekend.
 7. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

8.1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden/ diensten;

8.2. Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;

8.3. Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht;

8.4. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld; Een en ander onverlet de plicht van het bedrijf de klant te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.

 

Artikel 7: Vertraging bij aanvang of voortzetting van de werkzaamheden/ diensten.

 1. Als het bedrijf zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van de werkzaamheden/ diensten niet nakomt, kan de klant hem schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of de werkzaamheden voort te zetten. De klant wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen het bedrijf 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De klant is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten
 2. De klant heeft, als hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De klant mag dit verrekenen met hetgeen hij aan het bedrijf nog verschuldigd is.

 

Artikel 8: Beëindiging van de werkzaamheden/ diensten in onvoltooide staat

 1. De klant kan de uitvoering van de werkzaamheden/diensten te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zijn verplicht eraan mee te werken dat bij beëindiging van de werkzaamheden/ diensten in onvoltooide staat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeleverd.
 3. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van de werkzaamheden/ diensten op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 4. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is het bedrijf verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 5. De klant zal het bedrijf de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 4 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

Artikel 9: Meer- en minderwerk.

1.De klant heeft het recht meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15 % van de aanneemsom c.q. richtprijs. Bij betwisting zal het bedrijf het bestaan van de opdracht tot meer- en minderwerk moeten aantonen. 2. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan Euro 250,- wordt met uitzondering van, onder voorbehoud van in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10: Onvoorziene complicaties

1.Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant.

 1. Als het bedrijf de klant niet kan bereiken, dient hij de werkzaamheden/ diensten te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist
 2. Eventuele extra kosten die het bedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de klant worden vergoed.
 3. Als de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de klant meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 11: Overmacht

Wordt de uitvoering van de werkzaamheden/ diensten voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden/ diensten te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de al feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12: Oplevering

 1. De werkzaamheden/ diensten zijn opgeleverd wanneer het bedrijf aan de klant heeft medegedeeld dat de werkzaamheden/ diensten voltooid zijn en deze de werkzaamheden/ diensten heeft aanvaard;
 2. De werkzaamheden/ diensten worden als opgeleverd beschouwd:

2.1. Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de klant van het bedrijf de mededeling heeft ontvangen dat de werkzaamheden/ diensten zijn voltooid en klant heeft nagelaten de werkzaamheden/ diensten binnen die termijn te aanvaarden;

2.2. Hetzij wanneer de klant het toestel (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van de werkzaamheden/ diensten, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 1. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is het bedrijf verplicht de door de klant hierdoor geleden schade te vergoeden. 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, worden de werkzaamheden/ diensten op of omstreeks deze datum opgeleverd.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximumbedrag volgens, in overeenstemming met de dekking in de WA-polis van het bedrijf. Dit bedrag zal tenminste Euro 500.000, – bedragen.
 2. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg werkzaamheden/ diensten van derden niet.
 3. Ten aanzien van het uitpakken en het gebruik van de biodiversiteit box en producten van de webshop wordt op de website, in de box en bij het product instructies gegeven voor de veilige toepassing. De biodiversiteit box, noch de aangeboden producten kunnen beschouwd worden als speelgoed van kinderen. Onder toezicht van ouders en samen met ouders kan de biodiversiteit box uitgepakt worden en kunnen de verschillende producten gebruikt worden in huis of in de tuin. De gebruiksmogelijkheden van de producten worden omschreven bij het product en op de website. De producten zijn niet geschikt voor een andere toepassing dan genoemd bij het product of op de website. In de biodiversiteit box of de producten kunnen kleine onderdelen bevatten of scherpe kanten bevatten. Kinderen moeten gewaarschuwd worden en de biodiversiteit box en producten moeten altijd onder toezicht van ouders worden uitgepakt en gebruikt.
 4. De klant vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

 

 

Artikel 14: Betaling

 1. Het bedrijf is gerechtigd bij een opdracht boven Euro 450,- en voor ten hoogste 30% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen als hij dienaangaande zekerheid stelt.
 2. Het bedrijf kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de klant.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan het bedrijf zekerheid bedingen als hij goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Als en zolang de klant in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is het bedrijf gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
 4. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient het bedrijf bij de klant de (eind) afrekening in.
 5. De (eind)afrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en / of minderwerk.
 6. In de (eind)afrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing, wordt verder een specificatie van meer- en / of minderwerk opgenomen.
 7. De in lid 3 genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover de werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een aanneemsom, met uitzondering van, onder voorbehoud van opgedragen meer- en / of minderwerk.
 8. Noemt het bedrijf een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10 % worden overschreden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door meerwerk. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen (zie artikel 3 lid 1).
 9. Betaling van de (eind)afrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 15. Retourregeling.

1.Door de klant aangeschafte biodiversiteit box of producten van de webshop kunnen retour geleverd worden onder de op de website onder “retourregeling” genoemde voorwaarden. Bij uitzondering kan hier in overeenstemming tussen de klant en het bedrijf van worden afgeweken